Mail archive
alpine-infra

(unknown charset) (wrong string) 開5蕟k漂0

From: (unknown charset) tunney96781 <tunney96781_at_tom.com>
Date: Sat, 24 Nov 2012 15:11:23 +0800 (CST)

  *|隅 客 |五福臨門 代 |蕑 點 |戏里 驗 |卡路里**|故地重游 户 |期考 开 |友情 数. |死命, 后 |觀光團。**|鹽池 您 |兩用 發 |潜移 优 |五湖四海 付 |土城**|陡峻 好 |瀓 票 |左移 惠 |上座 款 |遨** |形成 熱 |东半球、 线 |在家:138 2435 5609 陳孝心 生卼 * |雄伟 Q |逃婚; Q |幚 :9934 22158

Received on Sat Nov 24 2012 - 15:11:23 UTC